EUROPASS

 

Dacă doriţi să vă susţineţi cariera şi să vă asiguraţi succesul profesional pe plan naţional sau internaţional ori într-un mediu multicultural, dacă vă doriţi o dezvoltare profesională şi personală în egală măsură, trebuie să cunoaşteţi cel puţin o limbă străină şi mai presus de orice...să aveţi acces la informaţiile potrivite.
O informare corectă şi oportună poate fi decisivă şi benefică pe toate planurile.
În această secţiune veţi găsi informaţii necesare pentru a vă atinge obiectivele profesionale.    

CE REPREZINTĂ EUROPASS?

Ordinul comun MMFPS/MECTS privind aprobarea metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii.
Textul integral al Ordinului poate fi consultat AICI.

Europass este un portofoliu personal de documente pe care orice persoană îl poate crea şi folosi pentru prezentarea competenţelor si calificărilor sale, în vederea identificării şi recunoaşterii acestora în spaţiul european şi a facilitării accesului pe piaţa muncii sau a accesului la programe de educaţie şi formare profesională.

Documentele din portofoliul Europass sunt: CV-ul Europass, paşaportul lingvistic european, suplimentul descriptiv al Certificatului de calificare profesională/Certificatului de competenţe profesionale, Suplimentul Europass la diplomă şi documentul de mobilitate Europass.

  1. Curriculum vitae Europass

Ce reprezintă?
Unul dintre documentele de bază ale cadrului comun de asigurare a transparenţei competenţelor si calificărilor în spaţiul european, care permite prezentarea sistematică, cronologică si flexibilă a calificărilor, aptitudinilor şi competenţelor unei persoane.

Ce cuprinde?
Informaţii cu privire la studii, specializări şi stagii de formare, experienŃă profesională, limbi străine cunoscute, competenţe sociale, organizatorice, tehnice, artistice etc. Pot fi adăugate, de asemenea, informaţii suplimentare relevante, care pot fi menţionate în curriculum vitae sau într-o anexă a acestuia

Cine îl completează?
Titularul, în nume propriu, în conformitate cu instrucţiunile pentru folosirea curriculumului vitae Europass prezentate în anexa nr. 1 la Ordinul menţionat mai sus. AICI vă prezentăm pe scurt instrucţiuni şi recomandări privind elaborarea unui CV.

Cum se foloseşte?
Însoţit de documente justificative, poate fi utilizat în format fizic (tipărit) şi/sau în format electronic.

  1. Paşaportul lingvistic Europass

Ce reprezintă?
Un document comun de prezentare, cât si un instrument de autoevaluare a competenţelor lingvistice în vederea facilitării accesului la educaţie, formare profesională sau pe piaţa muncii şi poate fi anexat CV-ului Europass. Formularul-tip pentru Paşaportul lingvistic Europass este prezentat în anexa nr. 2 la ordinul menţionat mai sus.

Cine îl completează?
Titularul, în nume propriu, în conformitate cu instrucţiunile de completare prezentate în anexa nr. 3 la Ordinul menţionat mai sus.
De regulă, grila de autoevaluare cu 6 niveluri elaborată de Consiliul Europei pentru Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine este anexată la paşaportul lingvistic. 

  1. Suplimentul descriptiv al Certificatului de calificare profesională/Certificatului de competenţe profesionale

Ce reprezintă?
Un document standardizat care descrie competenţele dobândite de titularul acestui certificat.

Cine îl eliberează?
Instituţia/furnizorul de formare/centrul de evaluare care a eliberat certificatul de calificare sau certificatul de competenţe profesionale.

Cui îi este util?
Celor care doresc să urmeze cursuri de specializare/calificare/recalificare sau să se angajeze într-o instituţie de educaţie/formare, respectiv la un angajator dintr-o altă ţară europeană, prin corelarea competenţelor certificate în România cu calificările din ţara respectivă. Suplimentul descriptiv nu reprezintă un substitut al certificatului original, competenţele profesionale descrise de acesta nefiind recunoscute sau validate în absenţa Certificatului de calificare profesională/Certificatului de competenţe profesionale.  

  1. Suplimentul Europass la diplomă

Ce reprezintă?
Un document anexat diplomei de licenţă, diplomei de inginer, diplomei de urbanist, respectiv diplomei de master, care oferă o descriere standardizată a programului de studii urmat, a titlului şi statutului conferit de acesta, a rezultatelor obţinute pe parcursul studiilor, a contextului instituţional şi a structurii sistemului naţional de educaţie.

Cine îl eliberează?
Universităţile, în mod gratuit, ca document însoţitor al diplomei eliberate după finalizarea unui program de studii universitare de licenţă, respectiv de master. Suplimentul nu reprezintă un substitut al diplomei originale.

În ce limbă se redactează?
Acest supliment este bilingv, fiind redactat în limba română şi într-o limbă de largă circulaţie.

În ce scop?
Suplimentul este redactat bilingv pentru a asigura transparenţa sistemului de formare universitară din România şi pentru a facilita comparabilitatea titlurilor, diplomelor şi certificatelor care pot fi obţinute în învăţământul superior românesc cu cele obţinute în străinătate. Formularul-tip pentru Suplimentul Europass la diplomă este prezentat în anexa nr. 5.

  1. Documentul de mobilitate Europass.

Ce prezintă?
Într-o formă standardizată, acesta prezintă activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute în timpul unei perioade de învăţare/formare organizată într-o altă ţară europeană, pe baza unui parteneriat între o instituţie de trimitere (din ţara de origine) şi una sau mai multe instituţii gazdă. Instituţiile partenere stabilesc de comun acord obiectivele, conţinutul şi durata mobilităţii. Perioada de învăţare sau de formare organizată într-o altă ţară europeană este denumită experienţă de mobilitate Europass. Experienţa de mobilitate Europass este monitorizată atât de instituţia de trimitere cât şi de instituţia/instituţiile gazdă.

Cine îl poate primi?
Orice persoană care a urmat o perioadă de studiu/formare într-o altă ţară europeană poate primi documentul de mobilitate Europass, indiferent de vârsta sau nivelul său de educaţie.

Cui vă adresaţi?
Persoanele interesate de obţinerea documentului de mobilitate Europass trebuie să se adreseze instituţiei de trimitere, cea care a iniţiat organizarea mobilităţii, sau unei alte instituţii abilitate în emiterea documentului de mobilitate Europass, în acord cu regulile programului în cadrul căruia se derulează mobilitatea.

Cine îl solicită?
Solicitarea de eliberare a documentului de mobilitate Europass se face de către instituţia de trimitere în numele persoanei care participă la experienţa de mobilitate. Documentele de mobilitate Europass sunt completate şi semnate de instituţiile implicate în organizarea mobilităţii (instituţia de trimitere şi una sau mai multe instituţii gazdă) şi sunt emise de către instituţia de trimitere.

Ce mai trebuie să ştiţi?
Documentele Europass se eliberează gratuit.
Conţinutul şi formatul Suplimentului descriptiv al Certificatului de calificare profesională/Certificatului de competenţe profesionale şi ale Suplimentului la diplomă sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului pentru aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii.
Formularele documentelor din portofoliul Europass sunt disponibile în toate limbile statelor membre ale Uniunii Europene pe site-ul Comisiei Europene http://europass.cedefop.europa.eu/ şi pe site-ul Centrului Naţional Europass http://www.europass-ro.ro/